Στον Πλάτωνα οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των Μεσαίων Χρόνων του ΙΒ τόσο στην μητρική τους γλώσσα (ελληνικό), όσο και σε ένα μεικτό πρόγραμμα Ελληνικών και Αγγλικών που ονομάζουμε Δίγλωσσο.

  • Το Δίγλωσσο ή Bilingual Programme αφορά στους μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να έχουν τα Αγγλικά ως δεύτερη μητρική γλώσσα (Language A), να τα εξελίξουν μέσω της διδασκαλίας άλλων μαθησιακών αντικειμένων, να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και να επιτύχουν άνεση στην επικοινωνία τους στην Αγγλική γλώσσα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Είναι μια πολύ καλή προετοιμασία είτε για τα πτυχία της Αγγλικής γλώσσας είτε για το ΙΒ Diploma και τις σπουδές στο εξωτερικό, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι δεν αφορά σε μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές στην Ελλάδα κατέχοντας σε υψηλό επίπεδο την Αγγλική γλώσσα.
  • Το Ελληνικό πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές που επιθυμούν την διεθνή εκπαίδευση του Middle Years Programme προσαρμοσμένο στην μητρική τους γλώσσα και προτιμούν να αντιμετωπίσουν την Αγγλική γλώσσα ως πρώτη ξένη γλώσσα και όχι ως δεύτερη μητρική.