Στο σχολείο μας η μετάβαση από την προηγούμενη βαθμίδα MYP (Πρόγραμμα Μεσαίων Χρόνων) στο Diploma προκύπτει ως φυσική εξέλιξη οικείων πρακτικών.

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» είναι το πρώτο Σχολείο στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε και τα 3 ακαδημαϊκά προγράμματα του ΙΒ Continuum, PYP (Πρόγραμμα Πρώτων Χρόνων), MYP (Πρόγραμμα Μεσαίων Χρόνων) και Diploma. Οι μαθητές  από πολύ νωρίς εξοικειώνονται με τη φιλοσοφία και τις εκπαιδευτικές πρακτικές,  που εξελίσσονται στα τρία προγράμματα, με σαφείς και σταθερούς στόχους, επιτρέποντάς τους να κατακτούν γνώσεις, δεξιότητες και αξιόλογα χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα η εμπειρία των μαθητών στο  MYP συνδέεται με αυτήν του Diploma με τους εξής  τρόπους::

  • Συνεπείς και σαφείς στόχοι στη διδασκαλία και την εκμάθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του MYP εξασφαλίζουν μια ομαλή μετάβαση στο πρόγραμμα του Diploma.
  • Διδασκαλία και μάθηση βασίζονται στις έννοιες και στην έρευνα προετοιμάζοντας τους μαθητές να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της μάθησης στο Diploma.
  • Ενθάρρυνση των μαθητών να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να διατυπώνουν υποθέσεις.
  • Ενθάρρυνση των μαθητών να συνυπολογίζουν τα παγκόσμια πλαίσια και, κατά συνέπεια, να διαμορφώνουν μια διεθνή στάση και προσέγγιση στα θέματα που ερευνούν.
  • Ανάπτυξη της πολυγλωσσίας.
  • Ανάπτυξη μιας μεγάλης γκάμας μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η αυτό-διαχείριση, οι κοινωνικές δεξιότητες, η έρευνα και η κριτική σκέψη.
  • Προώθηση της αντίληψης του πολιτισμού.
  • Συμμετοχή σε μια ποικιλία εξωσχολικών δραστηριοτήτων ως μέσο ενίσχυσης της προσωπικής και διαπροσωπικής μάθησης του μαθητή.
  • Παροχή δυνατότητας στους μαθητές του 5ου έτους του MYP να βελτιώσουν τις διερευνητικές και εκφραστικές δεξιότητές τους μέσω της εκπόνησης μιας ερευνητικής εργασίας (personal project), που αξιολογείται από τον οργανισμό ΙΒ, και διευκολύνει την πορεία προς το Ερευνητικό Δοκίμιο, τον πυρήνα της πρακτικής του Diploma.
  • Προαιρετική συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις eAssessment, που αξιολογούνται από τον Οργανισμό IB, σε τέσσερα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και σε ένα διαθεματικό μάθημα, διαδικασία που ενδυναμώνει τους μαθητές, συμβάλλει στην βελτίωση της ικανότητάς τους για επεξεργασία πληροφοριών και τους προετοιμάζει για υψηλότερες ακαδημαϊκές επιτυχίες.