Τα εκπαιδευτήρια  «Ο ΠΛΑΤΩΝ» καλωσορίζουν όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, με διαφορετικό σωματικό, πνευματικό ή μαθησιακό υπόβαθρο. Παρόλα’ αυτά, είναι ζωτικής σημασίας οι υποψήφιοι μαθητές να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ικανότητά τους να ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα απαιτητικό Πρόγραμμα Σπουδών, όπως αυτό του ΙΒ DP.

Οι υποψήφιοι του Προγράμματος IB DP του «Πλάτωνα» θα πρέπει να επιδείξουν στοιχεία του προφίλ ΙΒ του μαθητή. Τα χαρακτηριστικά αυτά αξιολογούνται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τους επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων του Diploma και τον Συντονιστή του DP.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταδείξουν μια ευρύτητα σκέψης σε διεθνές επίπεδο και να γνωρίζουν σε βάθος τη θεμελιώδη φιλοσοφία του Προγράμματος IB DP. Η αίσθηση αυτονομίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα αξιολογηθούν στη λήψη της τελικής απόφασης.

Διαδικασία Εισαγωγής

 1. Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει κάθε Μάρτιο και η ημερομηνία έναρξης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Φόρμα – αίτηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον μαθητή και από τον γονέα/κηδεμόνα.
 • Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.
 • Βεβαιώσεις βαθμολογίας και έλεγχοι βαθμολογίας της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου (Grade 9 – 10)
 • Πτυχίο γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Michigan ή Cambridge (ECCE, ECPE ή FCE, CPE)
 • G.C.S.E ή MYP Certificate
 • Επιπλέον έγγραφα που αντικατοπτρίζουν το προφίλ του υποψηφίου. Πτυχία ή βεβαιώσεις γλωσσομάθειας, βραβεύσεις, αποδεικτικά στοιχεία κοινωνικής προσφοράς και συστατικές επιστολές.
 • Portfolio εικαστικών τεχνών βάσει των οδηγιών του καθηγητή εικαστικών (αφορά μόνο τους υποψηφίους των Καλών Τεχνών)
 • Οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά σε πιθανές διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες ή άλλες ειδικές ανάγκες.
 1. Οι αιτήσεις ελέγχονται διεξοδικά από τον Συντονιστή του IB DP και τους υπευθύνους των τμημάτων.
 2. Οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη τον Μάιο στον Συντονιστή του IB DP και στους υπευθύνους των τμημάτων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με :
 • τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις
 • τις προτιμήσεις τους στα μαθήματα του Diploma
 • την προσωπική τους οπτική στη μαθησιακή διαδικασία
 • τη σκέψη τους αναφορικά με πιθανή συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες
 • πρόσφατα γεγονότα διεθνούς ενδιαφέροντος
 1. Μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες ή με άλλες δυσκολίες, περνούν από συνέντευξη από τον Σχολικό Σύμβουλο. Η συνέντευξη προηγείται κάθε απόφασης για την τελική αποδοχή.
 2. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων ο Συντονιστής του Diploma και οι υπεύθυνοι των τμημάτων καταλήγουν στην απόφαση για τους υποψηφίους που γίνονται αποδεκτοί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 3. Οι τελικές αποφάσεις για τους υποψηφίους ανακοινώνονται στον Διευθυντή του Σχολείου.
 4. Ο Συντονιστής του Diploma στελνει μια επίσημη επιστολή αποδοχής είτε ταχυδρομικά είτε μέσω e-mail. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών, οι υποψήφιοι μαζί με τους Γονείς ή Κηδεμόνες τους, υπογράφουν ένα «συμβόλαιο» εγγραφής, στο οποίο δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν πιστά τους κανονισμούς του τμήματος του Diploma.
 5. Η θέση κάθε υποψηφίου στο Σχολείο διασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί το συμβόλαιο και έχει κατατεθεί η προκαταβολή στο λογιστήριο. Μετά την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας διενεργείται μια επιπλέον συνέντευξη με τα παιδιά και τους κηδεμόνες τους, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι επιλογές μαθημάτων.

Κριτήρια αποδοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Γλωσσική ευχέρεια στην Αγγλική Γλώσσα που:

 1. πιστοποιείται με έγγραφα που αφορούν την έφεση του υποψηφίου στην Αγγλική γλώσσα
 2. αξιολογείται από τους υπευθύνους του γλωσσικού τμήματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
 • αποδεικνύεται με ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας στην εξέταση αξιολόγησης της Αγγλικής Γλώσσας, που διεξάγεται από το τμήμα του Diploma

Β. Απολυτήριο της Α’ τάξης του Λυκείου με ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 15 στα 20.

Γ. Απολυτήριο Grade 10 διεθνούς εκπαιδευτικού ιδρύματος με ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας C.

Αιτήσεις μαθητών που σχετίζονται με κάτι από τα παρακάτω δεν θα αξιολογούνται:

 1. αθέμιτη πρακτική αναφορικά με την ακαδημαϊκή εντιμότητα
 2. σοβαρά περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς σε θέματα πειθαρχίας
 3. χρήση ουσιών

Υποτροφίες

Τα εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», για να ενισχύσουν την Αριστεία, προσφέρουν υποτροφίες για το Diploma στους μαθητές που θα επιτύχουν εξαιρετικές επιδόσεις στις γραπτές εξετάσεις των παρακάτω μαθημάτων: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία και Μαθηματικά. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο Σχολείο μας την καθορισμένη κάθε χρόνο ημερομηνία. Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν στην Α’ τάξη του Λυκείου σε ελληνικό σχολείο ή σε άλλο ισότιμο σχολείο. Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται έγκαιρα, ώστε οι μαθητές να έχουν το χρονικό περιθώριο να προετοιμαστούν. Τα εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» προσφέρουν υποτροφίες που καλύπτουν τα δίδακτρα σε ποσοστό 100% ή 50%. Ο αριθμός των υποτροφιών ανακοινώνεται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση του Σχολείου.