Οι έννοιες «ακεραιότητα» (integrity) και «εντιμότητα» (honesty) είναι άμεσα συνυφασμένες με τη φιλοσοφία των διδασκόντων στο ΙΒ. Σκοπός μας είναι να διαμορφώσουμε μαθητές με αρχές που «ενεργούν με ακεραιότητα και εντιμότητα, με ένα ισχυρό αίσθημα δικαιοσύνης» και μαθητές  «οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και τις συνέπειες αυτών». Στόχος  της Πολιτικής Ακαδημαϊκής Εντιμότητας είναι να εδραιώσει ένα πλαίσιο ευθύνης, μέσα στο οποίο οι μαθητές διδάσκονται τη διαφάνεια στη γνώση, την κατανόηση και μαθαίνουν να εκτιμούν τη δική τους προσπάθεια. Κατά συνέπεια μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την προσπάθεια των άλλων.

Αυτό συνιστά και την ουσία της ακαδημαϊκής εντιμότητας: τη διαφάνεια στη γνώση, την κατανόηση και τη σκέψη. Αυτή η διαφάνεια είναι ανάγκη να διδάσκεται και να υποστηρίζεται κατά τη μόρφωση ενός παιδιού.

Ορισμένοι χρήσιμοι ορισμοί

Ανάρμοστη συμπεριφορά (academic misconduct): συμπεριφορά που έχει ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιος υποψήφιος/α μαθητής/τρια να αποκομίσει ανέντιμα ένα πλεονέκτημα σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις.

Λογοκλοπή (plagiarism): ορίζεται η παρουσίαση σκόπιμα ή ακούσια των ιδεών ή της δουλειάς κάποιου, χωρίς την κατάλληλη, σαφή και ξεκάθαρη αναφορά των στοιχείων αυτών.

Συμπαιγνία (collusion): ορίζεται η υποστήριξη ανάρμοστης συμπεριφοράς άλλου υποψηφίου, όπως το να επιτρέπει κάποιος να αντιγραφεί η εργασία του από άλλον ή να υποβληθεί σε αξιολόγηση με το όνομα άλλου.

Αντιγραφή εργασίας (duplication of work): ορίζεται η παρουσίαση της ίδιας εργασίας για διαφορετικές περιπτώσεις αξιολόγησης και/ ή για τις ανάγκες διεκπεραίωσης του Diploma.

Τι θεωρείται ως ανάρμοστη συμπεριφορά;

Τα παραδείγματα που παρατίθενται είναι αποσπάσματα από το κομμάτι Ακαδημαϊκή Εντιμότητα «Academic Honesty» των εκδόσεων του οργανισμού του IB , που αναφέρεται στις πηγές.

 1. Αντιγραφή υλικού από το σχολικό βιβλίο ή από το διαδίκτυο χωρίς να αναφέρεται κατάλληλα η πηγή σας.
 1. Η αντιγραφή εργασίας άλλου συμμαθητή και η παρουσίαση της σαν πρωτότυπη εργασία.
 1. Η αποδοχή βοήθειας στη συγγραφή εργασίας ή σε αξιολόγηση από διδάσκοντα που δεν εργάζεται στο τμήμα του DP.
 1. Η κατοχή μη επιτρεπόμενου εκπαιδευτικού υλικού στην αίθουσα εξετάσεων.
 1. Εκδήλωση ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης και κάθε απόπειρας διατάραξης της εξέτασης ή απόσπασης της προσοχής άλλου υποψηφίου.
 1. Ανταλλαγή πληροφοριών ή υποστήριξη με κάθε τρόπο παροχής πληροφοριών μεταξύ συμμαθητών σχετικών με το περιεχόμενο της εξέτασης.
 1. Αδυναμία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του επιτηρητή ή άλλου μέλους του προσωπικού του σχολείου, υπεύθυνου για τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 1. Συμμετοχή σε αξιολόγηση με το όνομα άλλου υποψηφίου.
 1. Κλοπή γραπτού εξέτασης.
 1. Χρήση μη επιτρεπόμενου υπολογιστή κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
 1. Αποκάλυψη ή συζήτηση του περιεχομένου γραπτού εξέτασης με πρόσωπο εκτός της άμεσης σχολικής κοινότητας εντός 24ώρου από την τελευταία εξέταση.

Διάκριση μεταξύ της αποτελεσματικής συνεργασίας και της συμπαιγνίας ή λογοκλοπής  

Είναι σημαντικό οι μαθητές να αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ αποτελεσματικής συνεργασίας και συμπαιγνίας ή λογοκλοπής. Οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στην τάξη και στα επιστημονικά εργαστήρια. Παρόλα αυτά, όταν εργάζονται σε ομάδες, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερα διακριτό ρόλο και ειδικό κομμάτι εργασίας να ολοκληρώσουν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εργασία, που παραδίδεται στους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ατομικής δουλειάς του κάθε μαθητή ενώ παράλληλα θα είναι σαφές ποιο τμήμα της εργασίας είναι αποτέλεσμα της προσωπικής του/της προσπάθειας.

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια αντιγράφει την εργασία κάποιου άλλου με ή χωρίς την συγκατάθεσή του/της, αυτό θεωρείται συμπαιγνία. Επίσης, ο μαθητής που παραδίδει εργασία, η οποία είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, χωρίς να διευκρινίζει ποιο τμήμα αυτής ανήκει στον ίδιο, μπορεί να κατηγορηθεί για συμπαιγνία.

Διαδικασίες αντιμετώπισης της ανέντιμης συμπεριφοράς

Καθώς οι μαθητές που δεν παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Μεσαίων Χρόνων (MYP) των εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ», δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένοι με όρους, όπως λογοκλοπή, συμπαιγνία, ανάρμοστη συμπεριφορά, θα δίνεται περιθώριο χρόνου, ώστε τα παιδιά να εκτιμήσουν την πραγματική έννοια της Ακαδημαϊκής Ανεντιμότητας και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες παράθεσης πηγών.

Παρόλ’ αυτά:

 1. Την πρώτη φορά που διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής χρησιμοποιεί υλικό από βιβλία ή πηγές του διαδικτύου χωρίς να το αναφέρει με σαφήνεια, θα βαθμολογείται με «Ν» και το συμβάν θα καταγράφεται στον φάκελό του. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο Συντονιστής του ΙΒ DP και ο μαθητής επιπλήττεται. Η εργασία θα πρέπει να επαναληφθεί.
 2. Τη δεύτερη φορά που διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής χρησιμοποιεί υλικό από βιβλία ή πηγές του διαδικτύου χωρίς να το αναφέρει με σαφήνεια, θα βαθμολογείται με «Ν» και οι γονείς/ κηδεμόνες του θα λαμβάνουν μια επίσημη επιστολή από τον Συντονιστή του ΙΒ DP. Ενημερώνεται επίσης ο Διευθυντής του Σχολείου.
 3. Την τρίτη φορά που διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής χρησιμοποιεί υλικό από βιβλία ή πηγές του διαδικτύου χωρίς να το αναφέρει με σαφήνεια, θα αποβάλλεται αμέσως από το Πρόγραμμα.
 4. Την πρώτη φορά που διαπιστώνεται ότι δύο μαθητές παρουσιάζουν εργασίες που συμπίπτουν σε πολλά σημεία, ο αρμόδιος καθηγητής θα το ερευνά. Εάν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις που οδηγούν στην περίπτωση της συμπαιγνίας, ενημερώνεται ο Συντονιστής του ΙΒ DP. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται σύσταση στους μαθητές και τους ζητείται να επαναλάβουν την εργασία.
 5. Σε επόμενη περίπτωση συμπαιγνίας, οι γονείς/ κηδεμόνες θα λαμβάνουν μια επίσημη επιστολή από τον Συντονιστή του ΙΒ DP. Ενημερώνεται, επίσης, ο Διευθυντής του Σχολείου. Στο τρίτο περιστατικό συμπαιγνίας, αποβάλλονται άμεσα και οι δύο μαθητές.
 6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης, ένας μαθητής αντιγράφει από κάποιον ή χρησιμοποιεί μη επιτρεπόμενο υλικό, θα βαθμολογείται με «Ν». Ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνεται και αποστέλλεται επιστολή στους γονείς/κηδεμόνες. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο μαθητής να λάβει μέρος ξανά στην εξέταση.
 7. Στην περίπτωση που ο μαθητής παραδώσει εργασία προς αξιολόγηση ή την Ερευνητική Εργασία και αποδειχθεί ότι δεν είναι προϊόν δικής του δουλειάς αλλά αποτέλεσμα βοήθειας που δέχτηκε από εξωτερικό παράγοντα (π.χ. καθηγητή ιδιαίτερου μαθήματος), θα πρέπει να επαναλάβει την εργασία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
 8. Εργασία προς αξιολόγηση που παραδίδεται μαζί με το υπογεγραμμένο εξώφυλλο θεωρείται ως τελικό προϊόν και δεν μπορεί να ανακληθεί. Πιθανή υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς που προκύπτει μετά την παράδοση της εργασίας με υπογεγραμμένο εξώφυλλο από τον μαθητή, μπορεί να ανατεθεί για διερεύνηση στο γραφείο πληροφοριών του IB.
 9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος μαθητής φέρει μη επιτρεπόμενο υλικό κατά τη διάρκεια εξέτασης στο ΙΒ, ο Συντονιστής του Diploma ενημερώνεται και στη συνέχεια ενημερώνεται και το γραφείο ΙΒ στο Cardiff. Κατόπιν ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σχετικά έγγραφα του ΙΒ (Ακαδημαϊκή Εντιμότητα στο Πρόγραμμα Diploma, Κώδικας Δεοντολογίας στις εξετάσεις του IB Diploma)