H Διδασκαλία και η μάθηση στο MYP βασίζεται σε μία σειρά μεγάλες ιδέες, οι οποίες όταν ανακαλύπτονται, προσεγγίζονται, αναλύονται και ερευνώνται με διαφορετικές πρακτικές και στο πλαίσιο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, εξασφαλίζουν εύρος και βάθος στο Πρόγραμμα Σπουδών και προώθηση της μάθησης, εντός ή εκτός σχολικών μαθημάτων. Οι βασικές έννοιες που μελετούν οι μαθητές μας σε όλες τις τάξεις του MYP είναι οι παρακάτω:

Αισθητική Αλλαγή Επικοινωνία Κοινότητες
Συνδέσεις Δημιουργικότητα Κουλτούρα Ανάπτυξη
Μορφή Διεθνείς Αλληλεπιδράσεις Ταυτότητα Λογική
Οπτική Σχέσεις Χώρος και χρόνος Συστήματα
 • Η Αισθητική σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά, τη δημιουργία, τη σημασία και την οπτική της ομορφιάς και της αίσθησης του ωραίου. Η μελέτη της αισθητικής αναπτύσσει την κριτική εκτίμηση και ανάλυση της τέχνης, της κουλτούρας και της φύσης.
 • Η Αλλαγή είναι μια μεταστροφή, μια μετατροπή ή μια κίνηση από μια μορφή, κατάσταση ή αξία σε μια άλλη. Η διερεύνηση της έννοιας της αλλαγής, περιλαμβάνει κατανόηση και αξιολόγηση των αιτιών, των διαδικασιών και των συνεπειών.Η Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή ή μεταφορά γεγονότων, ιδεών και συμβόλων. Προϋποθέτει έναν πομπό, ένα μήνυμα και έναν αποδέκτη. Η αποτελεσματική επικοινωνία προϋποθέτει «κοινή» γλώσσα (προφορική, γραπτή και μη λεκτική).
 • Κοινότητες είναι οι ομάδες που συνυπάρχουν βάσει χώρου, χρόνου και σχέσεων. Οι κοινότητες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πιστεύω και αξίες, καθώς και ομάδες ανεξάρτητων οργανισμών που συμβιώνουν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
 • Οι Συνδέσεις είναι δεσμοί και σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, αντικειμένων, οργανισμών και ιδεών.
 • Δημιουργικότητα είναι η διαδικασία παραγωγής πρωτότυπων ιδεών και αναθεώρησης παλαιότερων, μέσω νέας οπτικής. Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης της αξίας των ιδεών, κατά την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα, αλλά αποδεικνύεται και σε διαδικασίες όπως η εξαγωγή συμπερασμάτων, η παραγωγή προϊόντων και η εύρεση λύσεων.
 • Η Κουλτούρα περικλείει ένα εύρος ιδεών, αξιών, ενδιαφερόντων, απόψεων, προϊόντων, τρόπων μάθησης, συμπεριφορών που έχουν δημιουργηθεί από τις κοινότητες των ανθρώπων. Η έννοια της κουλτούρας είναι δυναμική και οργανικής σημασίας.
 • Ανάπτυξη είναι η διαδικασία ωρίμανσης, η διαδικασία εξέλιξης, που συμβαίνει μερικές φορές μέσω αλλεπάλληλων βελτιώσεων.
 • Μορφή είναι το σχήμα και η δομή ενός συνόλου ή μέρους ενός έργου, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσής του, της φύσης και της εξωτερικής του εμφάνισης.
 • Οι διεθνείς αλληλεπιδράσεις, σαν έννοια, επικεντρώνονται στις συνδέσεις μεταξύ ατόμων και κοινωνιών, καθώς και στις σχέσεις που δημιουργούν, αλλά και στα φυσικά περιβάλλοντα, μέσω μιας οπτικής του κόσμου ως συνόλου.
 • Η ταυτότητα αναφέρεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ορίζουν τα άτομα, τις ομάδες, τα πράγματα, τις εποχές, τους χώρους, τα σύμβολα και το ύφος. Η ταυτότητα μπορεί να παρατηρηθεί ή μπορεί να δομηθεί, να επιβεβαιωθεί και να διαμορφωθεί, από εξωτερικές και εσωτερικές επιρροές.
 • Λογική είναι μέθοδος της αιτιολόγησης και ένα σύστημα αρχών, που χρησιμοποιούνται ως βάση επιχειρημάτων, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Οπτική είναι η θέση από την οποία παρατηρούμε καταστάσεις, αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες και απόψεις. Η οπτική μπορεί να σχετίζεται με άτομα, ομάδες, κουλτούρες ή αξίες. Διαφορετικές οπτικές συχνά οδηγούν σε ποικίλες παρουσιάσεις και ερμηνείες.
 • Σχέσεις είναι οι σύνδεσμοι μεταξύ ιδιοτήτων, αντικειμένων, ανθρώπων και ιδεών, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων ανάμεσα στην ανθρώπινη κοινωνία και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Οποιαδήποτε αλλαγή στις σχέσεις επιφέρει συνέπειες. Κάποιες μπορεί να προκύψουν σε μικρή έκταση, ενώ άλλες μπορεί να είναι εκτεταμένες, επηρεάζοντας μεγάλα δίκτυα και συστήματα, όπως τις ανθρώπινες κοινωνίες και το πλανητικό οικοσύστημα.
 • Η εγγενώς συνδεδεμένη έννοια του χώρου και χρόνου αναφέρεται στην απόλυτη ή σχετική θέση ανθρώπων, αντικειμένων και ιδεών. Ως έννοια, ο χώρος και χρόνος επικεντρώνεται στον τρόπο που δομούμε και χρησιμοποιούμε την αντίληψη μας περί θέσης (το «πότε» και το «πού»).
 • Τα συστήματα είναι σύνολα αλληλεπιδρώντων και αλληλεξαρτώμενων συστατικών. Τα συστήματα παρέχουν τη δομή και την τάξη στα ανθρώπινα, φυσικά και δομημένα περιβάλλοντα. Τα συστήματα μπορεί να είναι στατικά ή δυναμικά, απλά ή σύνθετα.