Η αξιολόγηση στον Πλάτωνα, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, έχει στόχο τη συνεχή ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα και την πρόοδο της μαθησιακής διαδικασίας, τη διαπίστωση δηλαδή κάθε στιγμή του βαθμού στον οποίον η ύλη αφομοιώνεται και τα παιδιά διατηρούν το ενδιαφέρον τους για τη γνώση.

Οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, αξιολογούνται και αυτοαξιολογούνται σε ένα πλήθος παραμέτρων, οι οποίες περιγράφουν, πέρα από τις επιδόσεις, όλες τις κρίσιμες δεξιότητες και συμπεριφορές που αναπτύσσονται στην τάξη ή έξω από αυτή, καλλιεργώντας την ικανότητα των μαθητών να εξελίσσονται συνεχώς.

Σημαντική είναι εδώ η εισαγωγή από πολύ νωρίς της πρακτικής της αυτοαξιολόγησης. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη σκοπιμότητα και τη μέθοδο της προσεκτικής αυτοπαρατήρησης, που θα τους επιτρέψει σε κάθε βήμα της ζωής τους να αξιοποιούν όσα πέτυχαν και να εστιάζουν μεθοδικά στα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Οι μαθητές μας έως και την Α’ Λυκείου βαθμολογούνται με βάση δύο κλίμακες: αυτή που ορίζει σε κάθε τάξη το Υπουργείο Παιδείας και εκείνη που ορίζει ο Οργανισμός International Baccalaureate.  Για κάθε τύπο αξιολόγησης χρησιμοποιούνται αντίστοιχα καθορισμένα κριτήρια. Οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου και οι μαθητές του ΙΒ Diploma αξιολογούνται με τον τρόπο που ορίζεται από το πρόγραμμα που ακολουθούν.