Η γνωστική πληροφορία δεν έχει καμία αξία από μόνη της. Είναι μέρος ενός συνόλου παιδαγωγικών στόχων. Ένα άλλο μέρος αυτού του συνόλου είναι οι δεξιότητες. Στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», οι παρακάτω κατηγορίες δεξιοτήτων και οι επιμέρους δεξιότητες κάθε κατηγορίας, είναι βασικό κομμάτι του σχεδιασμού των μαθησιακών εμπειριών. Πάντα, οποιαδήποτε δραστηριότητα οργανώνουμε για τους μαθητές μας, έχει στόχο να αναπτύξουν και συγκεκριμένες:

  • Δεξιότητες σκέψης
  • Διερευνητικές δεξιότητες
  • Δεξιότητες επικοινωνίας
  • Κοινωνικές δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης

Οι δεξιότητες αυτές είναι ο συνδετικός κρίκος των στοιχείων του ΡΥΡ, καθώς, μαζί με τα στοιχεία του προφίλ του μαθητή ΙΒ, κάνουν τους μαθητές «αυτορυθμιζόμενους» και τους παρέχουν όλα τα εφόδια για την πολυπόθητη για το πρόγραμμα «αυτενέργεια» !

Θέτουν στόχους, ρωτούν, αποκτούν κίνητρο κι επιμονή, πειραματίζονται, αυτοαξιολο-γούνται, και προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδικασία, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτήν.