Στον Πλάτωνα διδάσκουμε την ύλη που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας ανά τάξη, οργανωμένη και εμπλουτισμένη με βάση τις αρχές και τις πρακτικές του αντίστοιχου προγράμματος ΙΒ. Για να ανταποκρίνεται η αξιολόγηση ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές μας στο Δημοτικό αξιολογούνται με δύο τρόπους:

 • Βαθμολογία του Ελληνικού Σχολείου.
 • Αξιολόγηση σε ένα φάσμα παραμέτρων και δεξιοτήτων, κατά τα πρότυπα του PYP

Aξιολόγηση PYP

Η αξιολόγηση στο PYP έχει στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης των παιδιών. Με αυτόν τον γνώμονα:

 • Δεν αξιολογούμε μόνο τα αποτελέσματα του μαθήματος, αλλά και την αποτελεσματικότητά του.
 • Η κουλτούρα του σχολείου περιλαμβάνει τη συνεχή αξιολόγηση για όλη τη σχολική κοινότητα και από όλη τη σχολική κοινότητα.
 • Συνεχώς αξιολογούμε και εντοπίζουμε τι ξέρει και τι μπορεί να κάνει ο μαθητής, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Οι γονείς γνωρίζουν τον στόχο πάνω στον οποίο δουλεύει το παιδί τους, αλλά και την πρόοδό του σχετικά με τον στόχο αυτό! Έτσι, η συνεργασία Σχολείου –οικογένειας είναι πολύ αποτελεσματικότερη .

Χαρακτηριστικά της αξιολόγησης PYP:

 • Συνδέεται με τον αληθινό κόσμο
 • Πρέπει να έχει ξεκάθαρα, γνωστά από πριν στα παιδια, κριτήρια
 • Πρέπει να έχει διαφορετικά εργαλεία για κάθε περίσταση
 • Βασίζεται στην πρόοδο του κάθε μαθητή, όχι στη σύγκρισή του με τους άλλους
 • Εμπλέκει και τους μαθητές, με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης
 • Είναι συνεχής
 • Δίνει feedback, αλλά και feedforward! (δίνει κατευθύνσεις για το μέλλον)
 • Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να αξιολογήσουν και γιατί
 • Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει ποιότητα στην αξιολόγηση
 • Όλοι γνωρίζουν τι δεδομένα πρέπει να συλλέγουν
 • Όλη η σχολική κοινότητα έχει και χρησιμοποιεί κοινή γλώσσα σχετικά με την αξιολόγηση

Peerassessment

Πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των μαθητών, που παράλληλα αναπτύσσει και τις αξιολογητικές δεξιότητες των ίδιων, είναι η αξιολόγησή τους από τους συμμαθητές τους (peer feedback) ! Είναι πολύ αποτελεσματική, διότι:

 • Δίνεται στη γλώσσα που οι μαθητές συνηθίζουν να χρησιμοποιούν μεταξύ τους

Οι μαθητές είναι πιο έτοιμοι και ανοιχτοί στο να αποδεχθούν το feedback o ένας από τον άλλο.