Στο Δημοτικό σχολείο, τα παιδιά αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη συνείδηση της μαθησιακής διαδικασίας, που σταδιακά διαχωρίζεται από το παιχνίδι και συχνά αντιμετωπίζεται ως καθήκον.

Στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ»   σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αντιλαμβανόμαστε την έρευνα, τη δημιουργικότητα και τη χαρά ως αφετηρία κάθε ταξιδιού στη γνώση. Αξιοποιώντας το πλαίσιο του International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP), καλλιεργούμε πολύπλευρες προσωπικότητες, ικανές να χαράξουν με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Οι πυλώνες του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σχολείου είναι:

 • Ο μαθητής
 • Η μαθησιακή διαδικασία και ο σχεδιασμός
 • Η σχολική κοινότητα

To πρόγραμμα αναπτύσσεται ως ένα ευέλικτο πλαίσιο με συγκεκριμένα Δομικά Στοιχεία:

 • Το προφίλ του Μαθητή ΙΒ (ΙΒ learner Profile)
 • Διεθνιστική Αντίληψη (International Mindedness)
 • Δεξιότητες μαθητών (ΑΤL)
 • Aυτενέργεια μαθητών
 • Δράση μαθητών
 • Σχολική κοινότητα
 • Διαθεματική – Διεπιστημονική μάθηση (Transdisciplinary Learning)
 • Διερευνητική μάθηση (Inquiry based learning)
 • Ομαδοσυνεργατική μάθηση (Collaborative learning)
 • Μάθηση μέσω εννοιών (Concept-based learning)
 • Η αξιολόγηση
 • Τα μαθησιακά περιβάλλοντα (τάξεις – χώροι)
 • Τεχνολογία
 • Γλώσσα

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η Αυτενέργεια των μαθητών. Τα παιδιά έχουν φωνή και επιλογή και συμμετέχουν στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη μάθησή τους!