Στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» εφαρμόζουμε με εξαιρετική επιτυχία ένα Δίγλωσσο Πρόγραμμα Ελληνικά – Αγγλικά, μοναδικό στην Ελλάδα.

Οι μαθητές που το επιλέγουν, δεν μαθαίνουν απλά να χειρίζονται τα Αγγλικά σαν Μητρική γλώσσα παράλληλα με τα Ελληνικά, αλλά αποκτούν μία πολύπλευρη, ελληνική και αγγλική Παιδεία.

Τι είναι το Δίγλωσσο πρόγραμμα;

Τα παιδιά, από την προσχολική αγωγή ως το Λύκειο, βιώνουν τη δημιουργική διαδικασία της μάθησης ισότιμα και στις δύο γλώσσες, Ελληνικά – Αγγλικά. Πάντα, μέσα από τις πρακτικές και τα εργαλεία που προσφέρουν τα παιδαγωγικά συστήματα, Reggio Emilia και International Baccalaureate, που έχει υιοθετήσει το Σχολείο μας.

 

Γιατί το Δίγλωσσο Πρόγραμμα στον Πλάτωνα είναι μοναδικό στην Ελλάδα;

Η εκπαίδευση στον Πλάτωνα είναι πραγματικά δίγλωσση! Σχεδιάζεται και υλοποιείται με βάση τα ευρήματα της πιο σύγχρονης παιδαγωγικής έρευνας.

  • Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που διδάσκουν Αγγλικά, έχουν τα Αγγλικά ως Μητρική γλώσσα (native speakers).
  • Η μαθησιακή διαδικασία στα Αγγλικά αναπτύσσεται, όπως και στα Ελληνικά, μέσα από δύο παράλληλες και αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις: «Μαθαίνω τη Γλώσσα» και 2.«Μαθαίνω με τη Γλώσσα».

 

  1. Μαθαίνω τη Γλώσσα

Οι μαθητές μαθαίνουν τη δομή της Αγγλικής γλώσσας- λεξιλόγιο, συντακτικό, γραμματική- και καλλιεργούν τις βασικές δεξιότητες: παραγωγή, ακουστική ικανότητα και κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή και κατανόηση και γραπτού λόγου.

 

  1. Μαθαίνω με τη Γλώσσα

Τα παιδιά διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα άλλα αντικείμενα, όπως Μουσική, Αισθητική Αγωγή, Υπολογιστές, Φυσική Αγωγή,  Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσικές Επιστήμες. Όλες οι διαθεματικές ενότητες του Ιnternational Βaccalaureate, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ολοκληρώνονται και στα Αγγλικά. Οι μαθητές ερευνούν και δημιουργούν, ατομικά και ομαδοσυνεργατικά,  και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

 

  • Τα παιδιά στο Σχολείο μας μαθαίνουν να είναι πολίτες του κόσμου, να κατανοούν και να σέβονται την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα άλλων κοινωνιών. Στο πλαίσιο του Δίγλωσσου Προγράμματος, συμμετέχουν σε σημαντικές για την Αγγλική κουλτούρα γιορτές, όπως Halloween, Thanksgiving, St Patricks κ.α., και βέβαια έρχονται σε επαφή με τη χώρα και τους ανθρώπους της.

 

Πώς δομείται το Δίγλωσσο Πρόγραμμα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα;

Τα παιδιά διδάσκονται Αγγλικά:

στον Παιδικό Σταθμό, στο Προνήπιο και  στο Νήπιο 3 ώρες την ημέρα.

στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, και στην Α’ Λυκείου     15 ώρες την εβδομάδα (partial immersion programme).

Μετά την Α’ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν το IB Diploma, για σπουδές στο εξωτερικό ή  το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Πανελληνίων εξετάσεων.

 

Σε ποια πιστοποίηση γλωσσομάθειας οδηγεί αυτό το πρόγραμμα;

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να βιώσουν τα παιδιά την Αγγλική γλώσσα, όπως και την Ελληνική. Αλλά οι βιωματικές προσεγγίσεις «Μαθαίνω τη Γλώσσα» και «Μαθαίνω με τη Γλώσσα» οδηγούν αβίαστα στο «Πιστοποιούμαι στη Γλώσσα».

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται πλήρως για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, όπως αυτές του University of Cambridge, University of Michigan κ.α. Η προετοιμασία εντάσσεται ομαλά στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να μην αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις εξετάσεις ως αυτοσκοπό.

Το 2015 οι μαθητές μας ήταν οι πρώτοι μαθητές στην Ελλάδα που, ολοκληρώνοντας το IB Middle Years Programme, πιστοποιήθηκαν με το MYP Certificate, αφού αξιολογήθηκαν συνολικά οι επιδόσεις τους, εξετάστηκαν σε ένα μεγάλο γνωσιακό φάσμα και βαθμολογήθηκαν από ανεξάρτητους βαθμολογητές σχολείων ΙΒ του εξωτερικού. Όλα τα τεστ έγιναν στα Αγγλικά.

Το MYP Certificate, που αναγνωρίζεται ως ουσιαστικό προσόν από τα περισσότερα σημαντικά Πανεπιστήμια διεθνώς, είναι μία ακόμα πιστοποίηση του επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας που κατακτούν οι μαθητές μας, αναγνωρισμένη παγκοσμίως.   

 

Τρίγλωσσο Πρόγραμμα

Οι μαθητές μας που παρακολουθούν το Δίγλωσσο Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα από την Α’ Δημοτικού να έρθουν σε επαφή με μία Τρίτη Γλώσσα, αρχικά μέσα από παιχνίδια, κατασκευές, τραγούδια, θέατρο, multimedia κλπ, για να αναπτύξουν σταδιακά τον γραπτό και προφορικό λόγο.

Σήμερα στο Σχολείο μας εκτός από τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, διδάσκονται Γαλλικά, Γερμανικά, Κινέζικα και Αραβικά.

Η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» αλλά και του ΙΒ. Με γνώμονα την κοινωνική αναγκαιότητα και τις επιλογές των μαθητών μας, ανοίγουμε το Σχολείο μας στις γλώσσες του κόσμου, με στόχο να εμπλουτίζουμε σταθερά το πρόγραμμα διδασκαλίας τους.